Algemene voorwaarden voor dienstverlening N. Dikkerboom Design
(werkend onder de naam Tante Pee visuele communicatie)
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nr. 01092029
Vestigingsadres: Harstawei 18, 9174 GB Ginnum

Opdrachtnemer:
N. Dikkerboom Design / Tante Pee visuele communicatie
(Freelance) grafisch ontwerpster Nelleke Dikkerboom, hierna aangeduid met: ‘N. Dikkerboom Design’.

Opdrachtgever:
Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie N. Dikkerboom Design een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie N. Dikkerboom Design een offerte uitbrengt.

OFFERTES, OVEREENKOMST EN BEVESTIGING

​01. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, leveringen en diensten tussen de opdrachtgever en N. Dikkerboom Design, tenzij anders is afgesproken en dit schriftelijk is bevestigd. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van N. Dikkerboom Design. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering ervan derden door N. Dikkerboom Design zijn betrokken. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. N. Dikkerboom Design en opdrachtgever zullen dan alsnog in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

​02. Offerte
Offertes zijn vrijblijvend en eenmalig, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wanneer de oorspronkelijke inhoud van de opdracht-gever verandert kan de prijsopgave gewijzigd worden. N. Dikkerboom Design is niet gebonden aan de voor de opdracht gegeven prijs wanneer blijkt dat de opdrachtgever meer werkzaamheden verlangt dan is afgesproken. Er is geen verplichting tot levering van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Kosten van derden worden direct doorberekend; dit geldt ook voor prijswijzigingen bij derden. De door N. Dikkerboom Design gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Dikkerboom Design is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratie kosten, tenzij anders aangegeven.

​03. Opdrachtbevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd te worden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling of schriftelijk mee instemt dat N. Dikkerboom Design een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

​04. Meerdere ontwerpers/ontwerpbureau’s
Wanneer de opdrachtgever een zelfde opdracht aan meerdere ontwerpers of ontwerpbureau’s uitbesteedt, dient de opdrachtgever N. Dikkerboom Design hiervan op de hoogte te brengen en te vermelden om welke ontwerpers / ontwerpbureau’s het gaat.

DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

05. Uitvoering
N. Dikkerboom Design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment voor N. Dikkerboom Design bekende stand der wetenschap. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft N. Dikkerboom Design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan N. Dikkerboom Design de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien door N. Dikkerboom Design of door N. Dikkerboom Design ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Werkzaamheden worden door N. Dikkerboom Design normaliter op eigen locatie te Ginnum uitgevoerd.

06. Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever verplicht zich tot een tijdige levering van benodigde volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. Levering onvolledige/ondeugdelijke en/of onduidelijke gegevens of materiaal blijft voor risico van de opdrachtgever. N. Dikkerboom Design is niet aansprakelijk voor schade, van welk aard ook, doordat N. Dikkerboom Design is uit gegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

​07. Vertrouwelijke informatie
De opdrachtgever en N. Dikkerboom Design verplichten zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie.

​08. Wijziging in de opdracht
Wijzigingen met betrekking tot de opdracht moeten tijdig en schriftelijk door de opdrachtgever bekend worden gemaakt aan N. Dikkerboom Design. Als dit mondeling gebeurt is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

​09. Gebruik van diensten / producten van derden
Gebruik van diensten/producten van derden met betrekking tot de opdracht zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. N. Dikkerboom Design kan als tussenpersoon optreden; hier staat een afgesproken vergoeding tegenover. Wanneer betaling aan derden via N. Dikkerboom Design verloopt is zij gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot op de kosten te verlangen. Opdrachtgever vrijwaart N. Dikkerboom Design voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

10. Openbaarmaking en veelvoudiging
Zowel N. Dikkerboom Design als de opdrachtgever dienen elkaar in gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren, voordat wordt overgegaan op openbaarmaking en/of veelvoudiging.

11. Termijn en levering
De tussen opdrachtgever en N. Dikkerboom Design overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief en niet als definitieve termijnen aan te merken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst kan de overeengekomen levertijd overschreden worden.

12. Contractduur en uitvoeringstermijn
De overeenkomst tussen N. Dikkerboom Design en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Opgegeven (op) leveringstermijnen gelden bij benadering. Bij overschrijden van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever N. Dikkerboom Design derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

AUTEURSRECHT, MODELLENRECHT EN EIGENDOMSRECHT.

​13. Auteursrecht en industrieel eigendom
Alle intellectuele eigendommen van de door N. Dikkerboom Design ontwikkelde/tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films e.d. blijven bij N. Dikkerboom Design berusten. Op bij derden ingekochte materialen zoals beelden, fonts, templates, illustraties e.d. zijn de algemene voorwaarden van deze derde partij van toepassing. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor correcte naleving van deze voorwaarden (voorwaarden worden op aanvraag getoond).

​14. Auteursrecht
N. Dikkerboom Design garandeert dat het geleverde door N. Dikkerboom Design is ontworpen en dat zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Auteursrechten zijn niet in de kosten van een ontwerp inbegrepen. De opdrachtgever verklaart geen inbreuk te maken op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden en vrijwaart N. Dikkerboom Design van gevolgen uit oneigenlijk gebruik hiervan.

​15. Onderzoek naar bestaan van rechten
N. Dikkerboom Design is niet verplicht tot het doen van onderzoek naar het bestaan van relevante rechten met betrekking tot de opdracht/opdrachtgever.

​16. Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is N. Dikkerboom Design te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van N. Dikkerboom Design openbaar te maken of te verveelvoudigen.

GEBRUIK EN LICENTIE

​17. Het gebruik
In de opdrachtovereenkomst wordt vastgelegd waar het ontwerp voor zal worden gebruikt. Wanneer de opdrachtgever het gebruik wil uitbreiden gebeurt dit in overleg met N. Dikkerboom Design. Deze licentie geldt zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen die hieraan verbonden zijn. Gebruik door derden is alleen met schriftelijke toestemming van N. Dikkerboom Design toegestaan.

​18. Wijzigingen
De opdrachtgever mag zonder schriftelijke toestemming van N. Dikkerboom Design geen veranderingen aanbrengen in de voorlopige of definitieve ontwerpen. N. Dikkerboom Design dient als eerste in staat te worden gesteld een door de opdrachtgever gewenste wijziging uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald op basis van de door N. Dikkerboom Design gehanteerde tarieven.

​19. Gebruik door N. Dikkerboom Design
N. Dikkerboom Design heeft het recht ontwikkelde producten te gebruiken voor eigen promotie en/of publiciteit.

​20. Bewijsexemplaren
De opdrachtgever zal N. Dikkerboom Design kosteloos ± 3 exemplaren van veelvuldigde ontwerpen verstrekken, zodra publicatie heeft plaatsgevonden. Bij waardevolle stukken of kleinere oplagen zal dit een geringer aantal zijn, nader overeen te komen met opdrachtgever.

HONORARIUM

​21. Honorarium en bijkomende kosten
Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Naast het overeengekomen honorarium worden ook de in het kader van de opdracht gemaakte kosten in rekening gebracht, zoals reis-, administratie- en transportkosten en kosten van derden. Prijsopgaven zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW. N. Dikkerboom Design is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien N. Dikkerboom Design kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen aanmerkelijk zijn gestegen. N. Dikkerboom Design zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. N. Dikkerboom Design zal daarbij de omvang van en datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. Indien opdrachtgever de door N. Dikkerboom Design kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen 7 werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel te annuleren tegen de in de kennisgeving van N. Dikkerboom Design genoemde datum waarop prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

22. Honorarium bij gewijzigde opdracht/meerwerk
Wanneer N. Dikkerboom Design meer of andere werkzaamheden moet verrichten als gevolg van onjuist verstrekte gegevens of materialen in de opdracht, zullen deze werkzaamheden apart in rekening worden gebracht. Bovendien mag N. Dikkerboom Design het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel de verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst. Wijzigingen van de opdracht die leiden tot minder kosten/werkzaamheden geven aanleiding tot een reële verlaging van het eerder tussen opdrachtgever en N. Dikkerboom Design overeengekomen bedrag.

BETALING EN AFNAME

​23. Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door N. Dikkerboom Design nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd over het gefactureerde bedrag. Alle door N. Dikkerboom Design gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro exclusief BTW.

24. liquidatie, faillissement, beslag of surseance
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van N. Dikkerboom Design op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

​25. Periodieke betalingen
N. Dikkerboom Design heeft het recht zijn honorarium tweewekelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

​26. Opschorting
Wanneer de opdrachtgever betalingsverplichtingen aan N. Dikkerboom Design niet nakomt heeft N. Dikkerboom Design het recht alle met betrekking tot de overeenkomst overgedragen rechten en leveringen op te schorten tot het moment dat aan de betalingsverplichting is voldaan. De opdrachtgever mag tot dat moment de ontwerpen/producten niet gebruiken. N. Dikkerboom Design mag voldoende zekerheid voor de betaling verlangen en is gerechtigd de opdracht te staken wanneer deze zekerheid niet kan worden gegeven.

​27. Ontbindende voorwaarden
Alle leveringen voortvloeiende uit de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de opdracht vinden plaats voor de ontbindende voorwaarde van betaling.

28. Kwantiteit en kwaliteit
N. Dikkerboom Design heeft het recht 10% meer of minder drukwerk te leveren dan is overeengekomen, met dien verstande dat de opdrachtgever verplicht is 10% meer of minder te ontvangen c.q. te betalen. N. Dikkerboom Design heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen. Geringe afwijkingen in kleur, aantal of materiaal bij de af- c.q. oplevering, zijn geen reden voor afkeuring door de opdrachtgever.

29. Meer- en minderwerk
Het werk omvat alleen datgene, dat tussen de partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. De toepasselijkheid van het in artikel 1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

WIJZIGEN, HERROEPEN EN BEËINDIGEN VAN DE OPDRACHT

30. Wijzigen van de opdracht
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien partijen overeenkomen dat de oorspronkelijke overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. N. Dikkerboom Design zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen, maar is hiervoor niet aansprakelijk. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal N. Dikkerboom Design de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal N. Dikkerboom Design daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. Wijzigingen dienen tijdig en schriftelijk aan N. Dikkerboom Design ter kennis zijn gebracht. Wanneer wijzigingen mondeling of telefonisch worden opgegeven, is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

​31. Herroepen van de opdracht
Wanneer de uitvoering van de opdracht of de levering van het werk door verzuim of overmacht van de opdrachtgever wordt vertraagd of geannuleerd door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag alsmede de reeds gemaakte kosten te betalen, onverminderd het recht van N. Dikkerboom Design verdere kosten of schade vergoeding te vorderen.

32. Beëindigen van de opdracht door opdrachtnemer
Wanneer enige verplichtingen niet, geheel niet of niet tijdig nagekomen worden door de opdrachtgever, bij faillissement of opschorting van betaling en bij liquidatie van de opdrachtgever, is de opdrachtgever toerekenbaar in verzuim. In deze gevallen heeft N. Dikkerboom Design het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomsten de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. Indien de overeenkomst ontbonden wordt zijn de vorderingen van N. Dikkerboom Design onmiddellijk opeisbaar. Indien N. Dikkerboom Design de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij aanspraken uit de wet en overeenkomst. N. Dikkerboom Design behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

33. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever
Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht door de opdrachtgever dient de opdrachtgever alle in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden. Alles onverminderd het recht van N. Dikkerboom Design op vergoeding wegens winstderving en uit annulering voortvloeiende kosten en/of schade.

34. Overmacht
Ziekte en tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid van N. Dikkerboom Design ontslaat haar van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of leveringsplicht. De opdrachtgever kan dan geen aanspraak maken op vergoeding van kosten en schade. N. Dikkerboom Design zal ziekte en tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid zo spoedig mogelijk melden aan de opdrachtgever; de opdrachtgever heeft na ontvangst van deze melding gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting om het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden.

35. Teruggave ter beschikking gestelde zaken
Indien N. Dikkerboom Design aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 10 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. Indien de opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1 genoemde verplichting, heeft N. Dikkerboom Design het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de opdrachtgever te verhalen.

AANSPRAKELIJKHEID

36. Algemeen
Indien N. Dikkerboom Design aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Indien N. Dikkerboom Design aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van N. Dikkerboom Design te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van N. Dikkerboom Design  aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan N. Dikkerboom Design toegerekend kunnen worden;
• Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat  deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
N. Dikkerboom Design is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, danwel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld en fouten en/of gebreken in een ontwerp die door de opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van N. Dikkerboom Design of haar ondergeschikten. Bij inkoop (vooraf door de opdrachtgever akkoord gegeven) van voor de opdracht benodigde materialen zoals beelden, illustraties, fonts, templates etcetera, aangeschaft bij derden, is N. Dikkerboom Design nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die uit gebruik van deze materialen voortvloeit.

37. Eigendommen van de opdrachtgever
N. Dikkerboom Design bewaart, gebuikt, be- en verwerkt zaken die haar zijn toevertrouwd door de opdrachtgever met dezelfde zorg als wanneer het om haar eigen zaken gaat. Indien de opdrachtgever dit risico verzekerd wil zien, dient hij daarvoor zelf zorg te dragen.

38. Eigendommen van N. Dikkerboom Design
Bij beschadiging of tenietgaan van door N. Dikkerboom Design aan de opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als genoemd in artikel 9, wordt de schade in rekening gebracht.

39. Aansprakelijkheid
N. Dikkerboom Design is niet aansprakelijk voor fouten in geleverde producten (bijvoorbeeld tekstfouten): de opdrachtgever is verplicht zelf de definitieve eindcontrole uit te voeren en enkel na akkoord van opdrachtnemer wordt het betreffende product opgeleverd. N. Dikkerboom Design is niet aansprakelijk voor fouten gemaakt door derden of voor fouten als gevolg van onduidelijke of onjuiste gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

40. Geleverde materialen
Indien de opdrachtgever aan N. Dikkerboom Design materialen heeft verstrekt benodigd voor het uitvoeren van de overeenkomst, vrijwaart de opdrachtgever N. Dikkerboom Design van aanspraken van derden m.b.t. eventuele op deze materialen rustende auteursrechten.

41. Beperking aansprakelijkheid
Voor zover N. Dikkerboom Design verplicht zou zijn tot vergoeding van enige schade op grond van gebreken aan het geleverde, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op het geleverde betrekking heeft, verminderd met de door N. Dikkerboom Design gemaakte kosten voor de inschakeling van derden.

42. Verval aansprakelijkheid
Opdrachtgever vrijwaart N. Dikkerboom Design van aansprakelijkheid voor en de gevolgen van aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door N. Dikkerboom Design aan opdrachtgever geleverde diensten. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

43. Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmeringen in vervoer in het algemeen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, uitsluitingen, maatregelen van de overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf, voorzien of niet-voorzien, waarop N. Dikkerboom Design geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor N. Dikkerboom Design niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van N. Dikkerboom Design worden ook daaronder begrepen. N. Dikkerboom Design heeft tevens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat N. Dikkerboom Design zijn verplichtingen had moeten nakomen. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voorzover N. Dikkerboom Design ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is N. Dikkerboom Design gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

GEHEIMHOUDING

44. Vertrouwelijke informatie
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, N. Dikkerboom Design gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en N. Dikkerboom Design zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is N. Dikkerboom Design niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

NIET OVERNAME PERSONEEL

45. Overname
De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede 1 jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met N. Dikkerboom Design, medewerkers van N. Dikkerboom Design of van ondernemingen waarop N. Dikkerboom Design ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst te nemen dan wel anderszins, direct of indirect voor zich te laten werken.

COMPENSATIE

46. Compensatie
Indien de opdrachtgever een vordering heeft op N. Dikkerboom Design, mag hij deze nimmer compenseren c.q. verrekenen met een vordering van N. Dikkerboom Design.

INSPECTIE EN KLACHTEN

47. Inspectie
Opdrachtgever is verplicht de door N. Dikkerboom Design geleverde opmaak-,druk-,of andere proeven of concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze binnen 8 dagen na ontvangst gecorrigeerd of goedgekeurd aan N. Dikkerboom Design retour te zenden. Bij gebreke van (tijdige) retourzending, wordt opdrachtgever geacht met de proeven akkoord te zijn.

48. Opdrachtgever is verplicht de diensten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten moeten uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de diensten schriftelijk aan N. Dikkerboom Design worden gemeld. Klachten geven de opdrachtgever nimmer enig recht betaling van de overeengekomen prijs of bijkomende kosten, geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 14 dagen na levering van de diensten schriftelijk aan N. Dikkerboom Design worden gemeld.

49. Klachten
Aan het in behandeling nemen van een klacht kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.
N. Dikkerboom Design is, nadat een klacht gegrond is bevonden, steeds gerechtigd de betreffende dienst te vervangen.

OVERIGE BEPALINGEN

50. Vervoer
De verzending / aflevering geschiedt op de wijze als door N. Dikkerboom Design is aangegeven. Transportkosten worden doorberekend. Wenst opdrachtgever een zending anders te ontvangen, dan zijn de extra kosten die hieraan verbonden zijn voor rekening van de opdrachtgever. Goederen reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook indien franco wordt geleverd.

51. Andere voorwaarden
Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen bindend wanneer zij niet in strijd zijn met de voorwaarden van N. Dikkerboom Design en N. Dikkerboom Design deze voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

52. Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden, de overeenkomst die N. Dikkerboom Design sluit met de opdrachtgever, de totstandkoming daarvan en voorts alle door N. Dikkerboom Design uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen is Nederlands recht van toepassing.

53. Bevoegde rechtbank
Ten aanzien van geschillen voortvloeiende uit de tussen de opdrachtgever en N. Dikkerboom Design gesloten overeenkomst is de rechter in de vestigingsplaats van N. Dikkerboom Design/Tante Pee beeldende communicatie bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft N. Dikkerboom Design/Tante Pee beeldende communicatie het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

54. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.